Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 08.06.2023.

07/06/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës: 08.06.2023

Ora 13:15 shpallja e vendimit për kërkesën ankimore nr. 85

Ora 13:30 kërkesa ankimore nr. 67 dhe 74

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës ankimore me nr. 67, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashke Fitojme” me objekt “Kundershtimin e vendimit nr. 101, date 16.05.2023 te KZAZ nr. 64, Bashkia Kuçove, qarku Berat “Per miratimin e tabeles permbledhese te rezultateve per zgjedhjen e Kryetarit te Bashkise Kuçove”.
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 74, datë 22.05.2023, depozituar nga z. Lefter Maliqi, me objekt “Kërkojmë, ndryshimi i vendimit Nr. I01 datë 16.06.2023 të ZAZ Nr. 64 Bashkia Kuçovë, Qarku Berat, Për Miratimin e Tabelës Përmblëdhese të Rezultateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë” – Kerkojmë, rinumërim dhe rivlerësim të votave për ZAZ-në Nr. 64, të gjitha QV-të duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave për QV-të e listuara në tabelë. – Kërkojmë pavlefshmërinë e Vendimit NR. 101 datë 16.05.2023, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë” – Kërkojmë konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit të KQZ ku është emëruar sekretari i ZAZ, Nr. 64 Kuçovë, shtetasi Romeo Arizi. – Kërkojmë, pavlefshmërinë e vendimit të KZAZ, Nr. 64 Kuçovë, Qarku Berat, për shtyrjen e numërimit të votës, nga ora 11:00 deri në 12:30. – Kërkojmë, pavlefshmërinë e pjeshme të fletës së votimit Kandidatet për Kryetar Bashkie për Bashkinë Kuçovë, në pikën ku është shënuar kanidati për Bashkinë Kuçovë Qarku Berat, Kreshnik Hajdari. – Pavlefshmërinë e veprimit juridik, formularin e dekriminalizimit, në emër të Kreshnik Hajdarit dorëzuar pranë KQZ referuar ligjit, nr. 138/2015 ‘Për garantimin e integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojne funksione publike”.

 

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 08.06.2023.