Përfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore për zgjedhjet në bashkinë Kamëz dhe Elbasan

07/06/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 81, datë 23.05.2023, depozituar nga Koalicioni Bashkë Fitojmë, me objekt: “Kundërshtimin e vendimit nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve per zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023″; Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhenave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferikë; Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve; Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për ccdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Kamëz duke përfshirë në të rezultatit të dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamëz; si dhe së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytetarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të bashkisë si dhe të Këshillit Bashkiak Kamëz” dhe kërkesës ankimore nr. 86, datë 25.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit, me objekt: “Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., bashkia Kamëz; Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz“.

Me shumicë votash KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 81, dhe pranimin e kërkesës ankimore nr. 86, duke ndryshuar vendimin nr. 536, datë 20.05.2023 të Komisionerit “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë Kamëz, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023” sipas tabelës përmbledhëse të miratuar me vendimin e ndërmjetëm të KAS të datës 01.06.2023.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 85, datë 24.05.2023, depozituar nga Koalicioni Bashkë Fitojmë, me objekt: “Kundërshtimin e vendimit nr. 539, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Permbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan, për zgjedhjet për organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023”; Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga ekspertë të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentët atmosferikë; Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fleteve të votimit të gjendura në kuti) për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës; Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qëndrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qënë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë Operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve; Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Elbasan, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED); Rinumërimin dhe rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit te njësisë zgjedhore, Bashkia Elbasan dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Elbasan duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerēsimi i votave; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Elbasan; Së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytetarëve”.

 Në përfundim të shqyrtimit, KAS u shpreh se vendimmarrja do të shpallet ditën e Enjte, datë 08.06.2023, në orën 13:15.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore për zgjedhjet në bashkinë Kamëz dhe Elbasan