KAS rrëzon kërkesat ankimore për Bashkinë Kuçovë

13/06/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin e dy kërkesave ankimore:

  1. 67, me ankues subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë” me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 101, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 64, Bashkia Kuçovë, qarku Berat “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë“.
  2. 74, datë 22.05.2023, depozituar nga z. Lefter Maliqi, me objekt “Kërkojmë, ndryshimi i vendimit Nr. 101 datë 16.06.2023 të ZAZ Nr. 64 Bashkia Kuçovë, Qarku Berat, Për Miratimin e Tabelës Përmblëdhese të Rezultateve për Zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”; Kërkojmë, rinumërim dhe rivlerësim të votave për ZAZ-në Nr. 64, të gjitha QV-të duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave për QV-të e listuara në tabelë; Kërkojmë pavlefshmërinë e Vendimit NR. 101 datë 16.05.2023, “Për Miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”; Kërkojmë konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit të KQZ ku është emëruar sekretari i ZAZ, Nr. 64 Kuçovë, shtetasi Romeo Arizi; Kërkojmë, pavlefshmërinë e vendimit të KZAZ, Nr. 64 Kuçovë, Qarku Berat, për shtyrjen e numërimit të votës, nga ora 11:00 deri në 12:30; Kërkojmë, pavlefshmërinë e pjeshme të fletës së votimit kandidatit për Kryetar Bashkie për Bashkinë Kuçovë, në pikën ku është shënuar kandidati për Bashkinë Kuçovë Qarku Berat, Kreshnik Hajdari; Pavlefshmërinë e veprimit juridik, formularin e dekriminalizimit, në emër të Kreshnik Hajdarit dorëzuar pranë KQZ referuar ligjit, nr. 138/2015 ‘Për garantimin e integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojne funksione publike”.

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore nr. 67 dhe nr. 74 dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 101, datë 16.05.2023, të KZAZ-së nr. 64, Bashkia Kuçovë “Për miratimin e Tabelës Përfundimtare të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Kuçovë”.

LajmeKAS rrëzon kërkesat ankimore për Bashkinë Kuçovë