Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.08.2023.

24/08/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 25.08.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për materialet zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”;
  2. Projektvendim “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo QV për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”;
  3. Projektvendim “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit, që do të përdoren për zgjedhjet  e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023” ;
  4. Projektvendim “Mbi përdorimin e portalit elektronik (modulit) për partitë politike dhe subjektet zgjedhore”. 

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.08.2023.