Zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës – Miratohet sasia e fletëve të votimit  

25/08/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike miratoi materialet zgjedhore dhe sasinë e vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023. Për  këto zgjedhje do të prodhohen 5 (pesë) vula rezervë të KQV-së, teksti i vulës rezervë është unik për çdo vulë dhe përbëhet nga shkronja “R.  

Gjithashtu, miratoi sasinë e fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo QV.  Nga përpunimi i të dhënave të listës të zgjedhësve marrë nga DPGJC për zgjedhjet e pjesshme, rezulton se në bashkinë Kukës numri i zgjedhësve është 45.946 zgjedhës dhe numri i qendrave të votimit është 74 QV. Duke shtuar 2% (përqind) mbi numrin e zgjedhësve, sasia e fletëve të votimit që duhet të prodhohet është 46.865 (dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë votimi.  

Nëkëtë seancë u vendos edhe përdorimi i portalit elektronik (modulit) për partitë politike dhe subjektet zgjedhore (PEPP).  

Çdo parti politike mund të ngarkojë të dhënat e saj në mënyrë të pavarur në Portal, që nga kërkesa për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor, për të propozuar anëtarë të komisioneve zgjedhore, të grupeve të numërimit, vëzhgues, apo kërkesa të tjera kur është rasti, të cilat mund të paraqiten dhe të shqyrtohen edhe nëpërmjet modulit PEPP. 

Platforma mundëson rregullat për përftimin, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave për partitë politike, subjektet zgjedhor, për regjistrimin e tyre nëpërmjet PEPP, si dhe mbi shqyrtimin e kërkesave të ndryshme. 

Të dhënat mbi partitë politike dhe subjektet zgjedhore përfitohen, administrohen dhe ruhen nga KQZ edhe nëpërmjet Portalit Elektronik për Partitë Politike (PEPP).  

 

LajmeZgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës – Miratohet sasia e fletëve të votimit