Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese.

28/08/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore”. 

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese, në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie Kukës të datës 24 shtator 2023.

Afati përfundimtar për paraqitjen e dokumentacionit është data 01.09.2023, ora 16:00.

Njoftime publikeFtesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese.