Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Shef Sektori, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në DBNjShM.

04/09/2023 | Vende të lira pune

Në përmbushje të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet minimale dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim për procedurën e lëvizjes paralele, për vendin e lirë të punës Shef në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Hektor Muço

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Shef Sektori, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në DBNjShM.