KAS rrëzon dy kërkesat ankimore dhe lë në fuqi vendimet e Komisionerit

07/09/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për kërkesën ankimore nr. 93, depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Ndryshimin e vendimit të datës 19.08.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e partive politike që dop të propozojnë anëtarët dhe sekretarin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr. 11, për zgjedhjet e pjesshme vendore për Kryetarin e Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Sot, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 94 me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 745, datë 04.09.2023; dhe Ndryshimin e vendimit duke vendosur, regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë të përfaqësuar nga Kryetari Sali Berisha, si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24 Shtator 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit, me shumicë votash KAS vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 745, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeKAS rrëzon dy kërkesat ankimore dhe lë në fuqi vendimet e Komisionerit