Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për “Transmetim i fushatës në rrjete sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

13/09/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore”. 

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për “Transmetim i fushatës në rrjete sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.

Afati përfundimtar për paraqitjen e dokumentacionit është data 15 shtator 2023 ora 12:00

Njoftime publikeFtesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave vizive për “Transmetim i fushatës në rrjete sociale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.