Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.10.2023.

03/10/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 04.10.2023, ora 12:30

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kukës, Qarku Kukës, z. Albert Bislim Halilaj, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet e pjesshme të datës 24 Shtator 2023”.
  2. “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për Kryetar në Bashkinë Mallakastër, Qarku Fier”.
  3. “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Fredi Pandi Kokoneshi, ish kryetar i Bashkisë Divjakë, Qarku Fier”.
  4. “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Pashk Gjergj Gjetaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Pukë, i propozuar nga subjekti Lëvizja e Legalitetit”.
  5. “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Ronald Thoma Zhezha, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Fier, i propozuar nga subjekti Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Shpresa Musa Pemaj”.
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Marina Frederik Vorfi”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.10.2023.