Shpallja e kandidatit fitues nëpërmjet procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, shef në Sektorin e Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

18/10/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të pikës 1, të nenit 26, kreut V, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës të kategorisë së ulët drejtuese, Shef Sektori në Sektorin e Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

Zj. Enkelejda Çeço

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneShpallja e kandidatit fitues nëpërmjet procedurës “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës, shef në Sektorin e Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.