Përcaktohet procedura e këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore

20/10/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike përcaktoi procedurat e këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore, për zgjedhjet e organeve të vetëqeverisjes vendore”. Këqyrjes paszgjedhore do t’i nënshtrohen 10% e qendrave të votimit, të cilat do të përzgjidhen nga KQZ në mënyrë rastësore. Partitë politike me konsensus mund të kërkojnë që Brenda këtij kufiri, të kërkojnë këqyrjen e kutive të votimit në vend të atyre të përzgjedhura nga KQZ.

Gjithashtu, u plotësuan vakancat e krijuara në këshillat bashkiak:

  1. Këshilli i Bashkisë Malësi e Madhe, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Fryma e Re Demokratike”, zj. Eli Bogaj;
  2. Këshilli i Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë “Fryma e Re Demokratike”, z. Kapllan Troci;
  3. Këshilli i Bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Vladimir Kello;
  4. Këshilli i Bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialdemokrate”, z. Besmir Kapaj;
  5. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë së Gjelbër”, z. Emirjon Mali;
  6. Këshilli i Bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Ilva Qëndro.

Në seancën e sotme u shqyrtuan rezultatet e verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për tre subjekte vetëdeklaruese, në zbatim të ligjit 138/2015.

Komisioneri deklaroi të përfunduar procedurën administrative dhe pa vendim përfundimtar për z. Ervin Muharremi, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Klos, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Konservatore” dhe z. Fatlind Sokolaj, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Tropojë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”. Për subjektin vetëdeklarues z. Valter Hasanaj, kandidat për anëtar në këshillin e bashkisë Vlorë Qarku Vlorë i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, konstatoi se nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të anëtarit.

Sot përfundoi hetimi administrativ për denoncimin nr. 01 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Kandidatit për Kryetar të Bashkisë Kukës dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” dhe denoncimit nr. 412 ID, të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj kandidatit për Kryetar të Bashkisë Has, Zyrës Vendore Arsimore Has, Drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Sali Hajdari”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Komisioneri vendosi moskanstatimin e shkeljeve dhe pushimin e hetimit administrativ.

Në këtë seancë u shpall vendimi për shqyrtimin e denoncimit nr. 409 ID, të Organizatës “Drejtësia Sociale” ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Kulturës, Bashkinë Tiranë, Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Eksperimental, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”. Komisioneri konstatoi shkeljen administrative dhe vendosi t’i propozojë KAS-it marrjen e masës administrative, gjobë në masën 3000 (tre mijë) lekë ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Kulturës.

U shty për në seancën e radhës shqyrtimi i projektvendimve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021” dhe “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”. 

LajmePërcaktohet procedura e këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore