Publikimi i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Koordinimit në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

31/10/2023 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele  dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim për  procedurën e lëvizjes paralele, për vendin e lirë të punës të specialist në Sektorin e Koordinimit në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Said Bregasi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira punePublikimi i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Koordinimit në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.