Njoftim për përfundimi pa kandidatë i procedurës “Ngritje në Detyrë” për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.

13/06/2024 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Për procedurën “Ngritje në Detyrë” për vendin e lirë të punës së kategorisë së mesme drejtuese Drejtor në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimi pa kandidatë i procedurës “Ngritje në Detyrë” për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit.