KSHZ shtyn shqyrtimin për vlefshmërinë e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Himarë pas kërkesës së tij për pjesëmarrje personale në seancë

04/07/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve nisi shqyrtimin për vlefshmërinë e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Himarë, z. Dhionisios (Alfred) Petro Beleri, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Shqyrtimi u shty për në datën 05.07.2024 në orën 10:30, me kërkesë të avokates përfaqësuese të subjektit vetëdeklarues për të krijuar mundësinë e z. Beleri, për t’u dëgjuar në shqyrtimin administrativ.

Në seancën e sotme, Komisioneri shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Gentjan Fiqiri Muça, anëtar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. KSHZ konstatoi se z. Muça nuk është në kushtet e ndalimit të kandidimit/moszgjedhshmërisë.

U plotësua vakanca në Këshillin e Bashkisë Vau-Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Sanilje Reshit Salja”.

Gjithashtu, u miratuan disa ndryshime në udhëzimin nr. 14, datë 9 qershor 202 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për caktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjorë) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”, i ndryshuar”.

LajmeKSHZ shtyn shqyrtimin për vlefshmërinë e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Himarë pas kërkesës së tij për pjesëmarrje personale në seancë