File Type: jpg
Categories: Media
Kontrollo emrin në listë e zgjedhësve (Mãtra numa tu lista a alegãtorlor)