File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 02, datë 31.10.2020, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e indentifikimit elektronik të zgjedhësve që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republiken e Shqipërisë”.