File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 03, datë 22.01.2022 “Për përcaktimin e mënyrës së administrimit të dokumentacionit zgjedhor e të asgjësimit të fletëve të votimit për hapjen e kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet për kuvendin e shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.