File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 04, datë 12.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 04, datë 13.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje në Republikën e Shqipërisë”.