File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 7, datë 11.03.2021 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 04, datë 09.03.2021 të znj. Leonora Hyso ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 30, datë 15.12.2020”.