File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 109, datë 26.07.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, plotësuar me nr. 62/1, datë 26.07.2021 dhe pezullimin e shqyrtmit”.