File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 116, datë 29.12.2021 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 02, datë 24.12.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrativ”.