File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 117, datë 18.05.2023 “Për kthimin për plotësim të kërkesës ankimore nr. 62, të depozituar në KQZ në datën 17.05.2023 nga ‘Partia e Unitetit Kombëtar’”.