File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 129, datë 23.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 69, të depozituar në KQZ në datën 22.05.2023 nga z. Naçi Lato”.