File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 27.05.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 01, datë 23.05.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrative”.