File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 172, datë 02.06.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 71, datë 22.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Bindja Demokratike’”.