File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 205, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Belsh”.