File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 209, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “A2 CNN”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.