File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 212, datë 07.04.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 148, datë 16.03.201 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.