File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 235, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Librazhd”.