File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 42, datë 09.02.2021 “Për shqyrtimin administrative për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Ardit Çollaku”.