File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 422, datë 02.07.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorissë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues, z. Qerim Ismail Ismailaj, kryetar i bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.