File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 426 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.