File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 490, datë 11.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 368 ID, nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Ministrave dhe personave përgjegjës në disa ministri, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.