File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 491, datë 11.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 364 ID, nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj kryetarit të bashkisë Kamëz, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.