File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 544, datë 22.5.2023 “Për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të liçensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2022”.