File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 656, datë 2.6.2023 “Për korrigjimin e gabimit material në vendimin nr. 549, datë 23.5.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shpërndarjen e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore për Këshillin e Bashkisë Divjakë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.