File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 674, datë 26.06.2023 “Për zgjatjen e afatit të hetimit administrativ për denoncimet nr. 374, 375, 385, 390, 436 dhe 439 ID”.