File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 675, datë 26.06.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 398 ID, 399 ID, 400 ID, 401 ID, 440 ID, 441 ID, nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.