File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 686, datë 08.07.2023 “Për zgjatjen e afatit të denoncimeve nr. 402 ID dhe 403 ID për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.