File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 689, datë 10.07.2023 “Për zgjatjen e afatit të denoncimeve nr. 407 ID dhe 409 ID për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.