File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 691, datë 12.07.2023 “Për zgjatjen e afatit të denoncimeve regjistruar me nr. 417 ID, 421 ID, 429 ID dhe 431 ID për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.