File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 703, datë 14.7.2023, “Për delegimin e kompetencës KZAZ-së nr.43, Bashkia Rrogozhinë, për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore, për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 korrik 2023”.