File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 707, datë 18.07.2023 “Për zgjatjen e afatit të denoncimeve nr. 442, 446, 447 dhe 448 ID për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.