File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 740, datë 28.08.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit regjistruar me nr. 403 ID, me kërkues Koalicion për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.