File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 82, datë 16.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimieve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.