File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 88, datë 10.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 54, datë 08.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Socialiste e Shqipërisë’”.