File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 519, datë 13.05.2023, i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për një ndryshim në vendimin nr. 518, datë 13.5.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht nga KZAZ për plotësim të vakancës në KQV, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.