File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 810, datë 20.10.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit regjistruar me nr. 412 ID, të Qendrës “Qëndresa Qytetare”, për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.