Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka autoritetin dhe përgjegjësinë të mbikqyrë, të kontrollojë dhe të auditojë fondet e fituara dhe të shpenzuara nga partitë politike, gjatë dhe jashtë periudhës së fushatës zgjedhore, si edhe të hartojë aktet nënligjore në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe ligjit “Për Partitë Politike”.

Aktet ligjore:

    • Kodi Zgjedhor & Ligji për Partitë Politike
    • Aktet nënligjore të KQZ-së mbi financimin e subjekteve zgjedhore për fushatë zgjedhore.

Dokumentacioni dhe formatet tip për zgjedhjet për Kuvend shkarkohen këtu.

Dokumentacioni dhe formatet tip për zgjedhjet vendore shkarkohen këtu.